<< February 2019 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
    
1  A95: 1,228£/l
 DSL: 1,305£/l
 LPG: 0,640£/l 
2  A95: 1,229£/l
 DSL: 1,305£/l
 LPG: 0,621£/l 
3  A95: 1,225£/l
 DSL: 1,305£/l
 LPG: 0,621£/l 
4  A95: 1,251£/l
 DSL: 1,326£/l
 LPG: 0,621£/l 
5  A95: 1,251£/l
 DSL: 1,324£/l
 LPG: 0,623£/l 
6  A95: 1,244£/l
 DSL: 1,324£/l
 LPG: 0,623£/l 
7  A95: 1,244£/l
 DSL: 1,324£/l
 LPG: 0,623£/l 
8  A95: 1,244£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,623£/l 
9  A95: 1,245£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,655£/l 
10  A95: 1,245£/l
 DSL: 1,321£/l
 LPG: 0,655£/l 
11  A95: 1,246£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,655£/l 
12  A95: 1,244£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,627£/l 
13  A95: 1,241£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,627£/l 
14  A95: 1,240£/l
 DSL: 1,321£/l
 LPG: 0,627£/l 
15  A95: 1,240£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,627£/l 
16  A95: 1,238£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,572£/l 
17  A95: 1,238£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,572£/l 
18  A95: 1,238£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,572£/l 
19  A95: 1,216£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,613£/l 
20  A95: 1,215£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,613£/l 
21  A95: 1,215£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,613£/l 
22  A95: 1,216£/l
 DSL: 1,324£/l
 LPG: 0,613£/l 
23  A95: 1,217£/l
 DSL: 1,326£/l
 LPG: 0,622£/l 
24  A95: 1,218£/l
 DSL: 1,326£/l
 LPG: 0,622£/l 
25  A95: 1,216£/l
 DSL: 1,326£/l
 LPG: 0,622£/l 
26  A95: 1,215£/l
 DSL: 1,328£/l
 LPG: 0,636£/l 
27  A95: 1,214£/l
 DSL: 1,326£/l
 LPG: 0,636£/l 
28  A95: 1,215£/l
 DSL: 1,325£/l
 LPG: 0,636£/l