<< November 2022 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 
1  A95: 1,666£/l
 DSL: 1,901£/l
 LPG: 0,749£/l 
2  A95: 1,667£/l
 DSL: 1,911£/l
 LPG: 0,749£/l 
3  A95: 1,670£/l
 DSL: 1,912£/l
 LPG: 0,751£/l 
4  A95: 1,671£/l
 DSL: 1,915£/l
 LPG: 0,758£/l 
5  A95: 1,672£/l
 DSL: 1,917£/l
 LPG: 0,766£/l 
6  A95: 1,673£/l
 DSL: 1,919£/l
 LPG: 0,766£/l 
7  A95: 1,674£/l
 DSL: 1,921£/l
 LPG: 0,766£/l 
8  A95: 1,675£/l
 DSL: 1,922£/l
 LPG: 0,758£/l 
9  A95: 1,676£/l
 DSL: 1,923£/l
 LPG: 0,760£/l 
10  A95: 1,676£/l
 DSL: 1,924£/l
 LPG: 0,763£/l 
11  A95: 1,678£/l
 DSL: 1,924£/l
 LPG: 0,762£/l 
12  A95: 1,678£/l
 DSL: 1,925£/l
 LPG: 0,756£/l 
13  A95: 1,680£/l
 DSL: 1,926£/l
 LPG: 0,756£/l 
14  A95: 1,683£/l
 DSL: 1,927£/l
 LPG: 0,756£/l 
15  A95: 1,684£/l
 DSL: 1,927£/l
 LPG: 0,754£/l 
16  A95: 1,685£/l
 DSL: 1,928£/l
 LPG: 0,756£/l 
17  A95: 1,686£/l
 DSL: 1,929£/l
 LPG: 0,754£/l 
18  A95: 1,686£/l
 DSL: 1,930£/l
 LPG: 0,756£/l 
19  A95: 1,687£/l
 DSL: 1,931£/l
 LPG: 0,753£/l 
20  A95: 1,687£/l
 DSL: 1,931£/l
 LPG: 0,753£/l 
21  A95: 1,686£/l
 DSL: 1,932£/l
 LPG: 0,752£/l 
22  A95: 1,685£/l
 DSL: 1,932£/l
 LPG: 0,755£/l 
23  A95: 1,682£/l
 DSL: 1,932£/l
 LPG: 0,756£/l 
24  A95: 1,684£/l
 DSL: 1,934£/l
 LPG: 0,753£/l 
25  A95: 1,684£/l
 DSL: 1,934£/l
 LPG: 0,750£/l 
26  A95: 1,681£/l
 DSL: 1,936£/l
 LPG: 0,749£/l 
27  A95: 1,682£/l
 DSL: 1,936£/l
 LPG: 0,749£/l 
28  A95: 1,685£/l
 DSL: 1,937£/l
 LPG: 0,748£/l 
29  A95: 1,687£/l
 DSL: 1,936£/l
 LPG: 0,747£/l
30