<< February 2021 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1  A95: 1,193£/l
 DSL: 1,245£/l
 LPG: 0,533£/l 
2  A95: 1,199£/l
 DSL: 1,252£/l
 LPG: 0,582£/l 
3  A95: 1,199£/l
 DSL: 1,251£/l
 LPG: 0,582£/l 
4  A95: 1,201£/l
 DSL: 1,253£/l
 LPG: 0,581£/l 
5  A95: 1,202£/l
 DSL: 1,253£/l
 LPG: 0,581£/l 
6  A95: 1,203£/l
 DSL: 1,253£/l
 LPG: 0,581£/l 
7  A95: 1,204£/l
 DSL: 1,253£/l
 LPG: 0,581£/l 
8  A95: 1,205£/l
 DSL: 1,254£/l
 LPG: 0,581£/l 
9  A95: 1,206£/l
 DSL: 1,256£/l
 LPG: 0,581£/l 
10  A95: 1,207£/l
 DSL: 1,257£/l
 LPG: 0,580£/l 
11  A95: 1,209£/l
 DSL: 1,258£/l
 LPG: 0,581£/l 
12  A95: 1,210£/l
 DSL: 1,259£/l
 LPG: 0,580£/l 
13  A95: 1,212£/l
 DSL: 1,261£/l
 LPG: 0,580£/l 
14  A95: 1,212£/l
 DSL: 1,262£/l
 LPG: 0,580£/l 
15  A95: 1,214£/l
 DSL: 1,263£/l
 LPG: 0,579£/l 
16  A95: 1,214£/l
 DSL: 1,263£/l
 LPG: 0,581£/l 
17  A95: 1,217£/l
 DSL: 1,263£/l
 LPG: 0,582£/l 
18  A95: 1,218£/l
 DSL: 1,263£/l
 LPG: 0,581£/l 
19  A95: 1,218£/l
 DSL: 1,264£/l
 LPG: 0,580£/l 
20  A95: 1,221£/l
 DSL: 1,265£/l
 LPG: 0,580£/l 
21  A95: 1,221£/l
 DSL: 1,266£/l
 LPG: 0,580£/l 
22  A95: 1,223£/l
 DSL: 1,267£/l
 LPG: 0,581£/l 
23  A95: 1,224£/l
 DSL: 1,267£/l
 LPG: 0,556£/l 
24  A95: 1,227£/l
 DSL: 1,269£/l
 LPG: 0,557£/l 
25  A95: 1,227£/l
 DSL: 1,270£/l
 LPG: 0,558£/l 
26  A95: 1,230£/l
 DSL: 1,273£/l
 LPG: 0,560£/l 
27  A95: 1,230£/l
 DSL: 1,274£/l
 LPG: 0,560£/l 
28  A95: 1,230£/l
 DSL: 1,275£/l
 LPG: 0,560£/l