<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,331£/l
 LPG: 0,617£/l 
2  A95: 1,294£/l
 DSL: 1,330£/l
 LPG: 0,617£/l 
3  A95: 1,295£/l
 DSL: 1,330£/l
 LPG: 0,617£/l 
4  A95: 1,296£/l
 DSL: 1,332£/l
 LPG: 0,605£/l 
5  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,329£/l
 LPG: 0,605£/l 
6  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,329£/l
 LPG: 0,605£/l 
7  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,325£/l
 LPG: 0,605£/l 
8  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,324£/l
 LPG: 0,629£/l 
9  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,323£/l
 LPG: 0,629£/l 
10  A95: 1,297£/l
 DSL: 1,322£/l
 LPG: 0,629£/l 
11  A95: 1,296£/l
 DSL: 1,319£/l
 LPG: 0,629£/l 
12  A95: 1,293£/l
 DSL: 1,315£/l
 LPG: 0,629£/l 
13  A95: 1,293£/l
 DSL: 1,314£/l
 LPG: 0,629£/l 
14  A95: 1,290£/l
 DSL: 1,311£/l
 LPG: 0,629£/l 
15  A95: 1,288£/l
 DSL: 1,307£/l
 LPG: 0,610£/l 
16  A95: 1,288£/l
 DSL: 1,305£/l
 LPG: 0,610£/l 
17  A95: 1,288£/l
 DSL: 1,304£/l
 LPG: 0,610£/l 
18  A95: 1,286£/l
 DSL: 1,303£/l
 LPG: 0,614£/l 
19  A95: 1,286£/l
 DSL: 1,300£/l
 LPG: 0,614£/l 
20  A95: 1,286£/l
 DSL: 1,300£/l
 LPG: 0,614£/l 
21  A95: 1,286£/l
 DSL: 1,300£/l
 LPG: 0,614£/l 
22  A95: 1,281£/l
 DSL: 1,298£/l
 LPG: 0,639£/l 
23  A95: 1,280£/l
 DSL: 1,297£/l
 LPG: 0,639£/l 
24  A95: 1,280£/l
 DSL: 1,295£/l
 LPG: 0,639£/l 
25  A95: 1,276£/l
 DSL: 1,294£/l
 LPG: 0,649£/l 
26  A95: 1,275£/l
 DSL: 1,294£/l
 LPG: 0,649£/l 
27  A95: 1,274£/l
 DSL: 1,293£/l
 LPG: 0,649£/l 
28  A95: 1,272£/l
 DSL: 1,293£/l
 LPG: 0,649£/l 
29  A95: 1,273£/l
 DSL: 1,290£/l
 LPG: 0,640£/l